Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies

Filter op:

Bespaar met subsidies

Komt jouw opleiding ook in aanmerking voor een korting via één van de subsidiemogelijkheden? Ontdek hier welke platformen jou een financieel voordeel kunnen opleveren voor het volgen van een opleiding.

Tal van opleidingen zijn gratis voor bedienden van het PC 200 dankzij onze samenwerking met Cevora. Enkel de eventuele examenkost blijft ten laste van het bedrijf.

Ook de zaakvoerder kan gratis deelnemen aan een Cevora-erkende opleiding, op voorwaarde dat het bedrijf een opleidingsplan geregistreerd heeft bij het ANPCB en er minstens 1 bediende ingeschreven wordt voor een Cevora-erkende opleiding.
Opgelet: de Cevora-tussenkomst is niet van toepassing voor interimbedienden.

Wanneer de opleiding niet gratis is voor bedienden kan je als werkgever van het ANPCB (PC 200) alsnog via Cevora een premie tot 84 € per persoon per dag aanvragen.
Enige voorwaarde is wel dat je een opleidingsplan ingediend hebt.
Meer info op www.cevora.be

Het plannen, uitvoeren en controleren van de verplaatsing en positionering van mensen of goederen en de ondersteunende activiteiten die met deze verplaatsing en positionering gepaard gaan, binnen een systeem dat georganiseerd is om specifieke doelen te bereiken. (Norm NBN EN 14943.) 

Met andere woorden, het omvat alle methoden en middelen met betrekking tot de organisatie van een bedrijf in verband met de operationalisering van de fysieke materiaalstroom (behandeling, opslag, transport, verpakking), de bijbehorende informatiestroom (tekeningen, technische gegevensbladen, planning, enz.) en ook de mensen die nodig zijn om het door de eindklant bestelde werk te voltooien. 

 

Infrastructuur die vaak afhankelijk is van de wegbeheerder: 

 • Verbreding van voetgangersoversteekplaatsen. 
 • Vierkant groen voor voetgangers, waardoor de kans op conflicten tussen gebruikers afneemt. 
 • Logistiekplan voor, tijdens en na een bouwplaats, maar ook naar, rond en binnen de bouwplaats. 

Op 16 juli 2020 keurde de Brusselse regering de kaart goed die de toegestane snelheden aanduidt in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke straat werd geanalyseerd volgens een raster van criteria die werden gebruikt om het meest geschikte snelheidsregime te bepalen, met als hoofddoel de veiligheid van de zwakste gebruikers te garanderen. 

Voor arbeiders van het PC 149.01 is er bij dagopleidingen een premie mogelijk van 15,50 € per uur per arbeider.

Deze premie moet je ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding aanvragen via www.volta-org.be

Het concept "Stad 30" houdt een veralgemening van de snelheidslimiet 30 km/u in voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van bepaalde grote assen waar de doorstroming van autoverkeer primeert.  

In de “Stad 30” wordt 30 km/u de norm en hogere snelheden (50 km/u, zelfs 70 km/u) de uitzondering. *Foto F1a/F1b agglomeratiebord + *foto maximaal toegestane snelheid (50) C43 

Via de website van de KMO-portefeuille kan je als ondernemer online subsidies* aanvragen voor opleiding, advies, technologieverkenning en coaching bij een erkend dienstverlener.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 € steun.

Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant is erkend voor de KMO-Portefeuille.
Erkenningsnummer: DV.O.207044
Een aanvraag dien je in binnen de 14 dagen na de start van de opleiding.

Meer info op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

* Enkel voor bedrijven die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en waarvan de werknemers voor wie de subsidie wordt aangevraagd aldaar tewerkgesteld zijn

Klik hier voor een volledig overzicht van de tussenkomsten via Constructiv.

Opgelet

 • Tussenkomsten enkel geldig voor opleiding opgenomen in het BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) bij Constructiv .
 • Zaakvoerders die samen met hun arbeiders opleiding volgen, kunnen genieten van dezelfde tussenkomsten in opleidingskost (max. 2 zaakvoerder per opleiding).
 • Eventuele examen- en certificeringskosten blijven ten laste van het bedrijf.

Zie de interactieve kaart. 

Hiermee kunnen het type en de hoeveelheid materialen die de bouwplaats binnenkomen (en verlaten) worden geïdentificeerd naarmate de bouwplaats vordert. 

Snelheid is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in stedelijke gebieden. Een maximumsnelheid van 30 km/u zorgt in potentie voor meer veiligheid en minder ernstige ongevallen. Tegelijkertijd zorgt het voor een betere levenskwaliteit (minder lawaai, minder vervuiling). 

Bij bouwprojecten moet een groot aantal stakeholders bijeenkomen en samen naar hetzelfde doel toewerken, met ten volle de inachtneming van de korte- en langetermijnplanning van het project; alle taken en activiteiten op de bouwplaats en materiaalbestellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de kleinste fout of het kleinste misverstand kan al snel een of meer projectstromen blokkeren, met ernstige budgetoverschrijdingen en tijdrovende klachten tot gevolg.  

Collaboratieve planning maakt het mogelijk om de behoeften en meningen van alle betrokkenen op de bouwplaats te integreren in een collaboratieve en participatieve aanpak, waarbij de nadruk ligt op de optimale planning van taken en de follow-up daarvan in termen van uitvoering. Ze heeft als voordeel dat de menselijke en materiële middelen worden geoptimaliseerd om zo vertragingen te voorkomen en te zorgen voor een goede communicatie en samenhang tussen de spelers. Het algemene prestatieniveau op de bouwplaats wordt uiteindelijk verbeterd. 

Kitting bestaat uit het groeperen in één pakket (zoals op een pallet) van verschillende onderdelen van één of meer verschillende leveranciers die nodig zijn om één of meer taken uit te voeren.  

Het voordeel van deze kits is dat ze op de juiste plaats (Just In Place) en precies op tijd (Just In Time) geleverd kunnen worden. 

De multimodale wegenspecialisatie heeft tot doel een performant netwerk aan te bieden voor elke gebruiker. Ze is opgebouwd volgens drie categorieën PLUS, COMFORT en WIJK: voor elk van de volgende modi: voetgangers, fiets, openbaar vervoer, auto’s en vrachtverkeer 

Dit houdt in dat de bouwplaats en de verschillende fasen ervan vooraf georganiseerd worden. Alle bouwmachines, de afvalopslag, de materiaalopslagzones, de leefruimten en stromen zijn duidelijk erop aangegeven. 

Een Consolidatiecentrum voor de Bouw is een logistiek platform (een plaats waar materialen, uitrusting, enz. worden vervoerd) tussen bouwplaatsen en leveranciers (materiaalhandelaars, producenten, bedrijfsdepots). Het moet de toeleveringsketen betrouwbaarder en efficiënter maken om de milieu-impact van bouwplaatsen te verminderen (CO2, mobiliteit, lawaai, enz.) en hun productiviteit te verbeteren. 

De dode hoek is de zone rond het voertuig die de bestuurder van het voertuig niet kan zien. Er zijn 4 gebieden rond het voertuig die onzichtbaar zijn. De omvang hiervan is afhankelijk van de grootte van het voertuig, van de positie van de spiegels en de hoek waaronder spiegels zijn ingesteld. 

Het probleem van de dode hoek is al lang bekend en ondanks de reeds genomen maatregelen op het vlak van regelgeving, infrastructuur of zelfs de bewustwording van weggebruikers, lijkt het probleem aan te houden. 

Bovendien zullen met de toename van het aantal actieve weggebruikers (fietsers, micromobiliteit, voetgangers) de interacties tussen actieve (of kwetsbare) verkeersdeelnemers en voertuigen in de bebouwde kom in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Ten slotte, en in een tragischere dimensie, zijn de meeste slachtoffers kwetsbare verkeersdeelnemers. 

Het logistiek werfplan (LW) maakt deel uit van het plan voor kwaliteit, veiligheid, milieu en energie en beschrijft de logistieke aspecten van de werf. Daarin staan: 

 • de logistieke doelstellingen van de werf, 
 • de analyse van materiaalstromen, 
 • het dynamische werfinrichtingsplan, 
 • het afvalbeheerplan, 
 • de verantwoordelijkheden, ... 

Dit LW is bedoeld om de organisatie van de bouwplaatslogistiek gedetailleerd te beschrijven, om de toeleveringsketen te verbeteren. 

De logistiek medewerker of "logistiek manager" is verantwoordelijk voor de uitvoering van het logistiek werfplan. Met andere woorden, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de goederenstroom, inclusief de levering van materialen en de verwijdering van afval. 

Lean Construction is gebaseerd op de principes van Lean Management, een werkfilosofie die gericht is op het verbeteren van de organisatie en efficiëntie door verspilling (verloren tijd) te beperken via de implementatie van eenvoudige, automatische processen die gebaseerd zijn op gezond verstand. Het is een cultuur die samenwerking, empowerment en betrokkenheid van werknemers bevordert, terwijl de manier waarop de organisatie werkt en de waarde voor de klanten voortdurend worden verbeterd. 

 • Zones tonen die niet zichtbaar zijn voor de bestuurder door een rode lichtlijn op de grond te projecteren om ze te markeren. 
 • Een detectiesysteem installeren (zie reglementering) (geluidssignaal, camera's, enz.). 
 • Trucks met lagere cabinehoogtes aanschaffen (bijv. Net Brussel). 
 • Een sticker plakken op de zijkanten en achterkant van de voertuigen. 
 • De toeleveringsketen betrouwbaarder maken; 
 • Haar efficiënter maken; 
 • Voldoen aan de behoefte aan stiptheid bij leveringen op de bouwplaats; 
 • Vermindering van het aantal vrachtwagens dat op de bouwplaats aankomt; 
 • Hun laadsnelheid optimaliseren; 
 • De opslag op de bouwplaats verplaatsen en het beheer ervan vergemakkelijken in een veilige en georganiseerde zone. 

Een LW maakt het mogelijk om de werf tijdens het hele proces betrouwbaarder en efficiënter te organiseren. 

De resultaten zijn een verbeterde productiviteit op de bouwplaats en een vermindering van de negatieve gevolgen (lawaai, milieuoverlast, verkeer, gevaar voor de verkeersveiligheid). 

In vergelijking met een hogere snelheid maakt 30 km/u het volgende mogelijk: 

 • het verkorten van de stopafstand (kortere reactietijd en remweg). *schets? 
 • het vergroten van het gezichtsveld van de bestuurder, waardoor hij beter kan anticiperen op de intenties van andere gebruikers. *tekeningen? 
 • het verminderen van het risico op ernstige ongevallen en overlijden bij een aanrijding. 
 • het verminderen van lawaai en daarmee krijgen de bewoners en gebruikers meer rust. 
 • het samenleven van gebruikers te vergemakkelijken en zo de gezelligheid in de buurten te vergroten. 
 • het brandstofverbruik te verminderen, toch als er minder versneld en afgeremd wordt. 

Autonetwerk: 

De PLUS-wegen van het Autonetwerk zijn de wegen die, ook op het grootstedelijk niveau, de toegankelijkheid van Brussel en van zijn bestaande en nog te ontwikkelen grote polen garanderen. 

De COMFORT-wegen van het Autonetwerk zijn de wegen die, op gewestelijk niveau, verplaatsingen tussen de wijken met de auto en motorvoertuigen mogelijk maken, en daarbij doorgaand verkeer binnen de mazen beperken en zorgen voor een goede verbinding met de PLUS-wegen van het Autonetwerk. 

Alle andere voor auto’s en motorvoertuigen toegankelijke wegen zijn WIJK-wegen van het Auto-netwerk, die de fijne toegankelijkheid van de wijken voor auto’s en motorvoertuigen garanderen. 

Voor complexe wegen met verschillende aparte ruimtes voor auto’s en motorvoertuigen is de functie van de hoofdweg en die van de ventweg of aanverwante weg opgenomen in de tabel bij de multimodale wegenspecialisatiekaarten. 

Wanneer ze niet aangegeven is in de tabel: 

 • Behoort de hoofdweg tot de categorie PLUS; 
 • Behoort de bovengrondse weg tot de categorie COMFORT wanneer de hoofdweg bestaat uit ten minste twee niveaus; 
 • Behoren verbonden of ventwegen tot de categorie WIJK.

De PLUS-wegen van het Vrachtverkeersnetwerk zijn de wegen die de bevoorrading van de voornaamste industriezones en gebieden voor havenactiviteiten en vervoer garanderen. 

De COMFORT-wegen van het Vrachtverkeersnetwerk sturen de stedelijke distributie van goederen in het Gewest, evenals het verkeer van autocars naar busstations en toeristische zones. 

Alle andere voor vrachtwagens toegankelijke wegen zijn WIJK-wegen van het Vrachtverkeersnetwerk, die verzekeren dat elke openbare weg toegankelijk is voor voertuigen van hulpdiensten, de diensten voor afvalophaling en de gerichte aanvoer van goederen bestemd voor de wijken. 

 • Samenvoegen van materialen van verschillende leveranciers in één vrachtwagen voor gebruik op dezelfde bouwplaats of op verschillende bouwplaatsen. 
 • Veilige opslag van materialen in de buurt van bouwplaatsen. 
 • Just In Time- en Just In Place-leveringen om voorraden op de bouwplaats en tijdverlies te verminderen. 
 • Digitale platformen die de communicatie en samenwerking tussen de verschillende stakeholders kunnen vergemakkelijken. 
 • Kitting, waarbij verschillende onderdelen van een of meer leveranciers die nodig zijn om een of meer taken uit te voeren en die direct op de werkplek geleverd kunnen worden, in één pakket (bijv. pallet) worden samengevoegd (Just in Place). 
 • Kwaliteitscontrole. 
 • Verwijdering van materialen/apparatuur. 
 • Stroomanalyse. 

Studies hebben aangetoond dat tussen 25 en 50 procent van de bouwkosten toe te schrijven is aan verspilling en inefficiëntie in het gebruik van menselijke en materiële middelen: 

 • wachttijden omdat materieel, materialen of informatie niet beschikbaar zijn; 
 • onnodige verplaatsingen van de arbeiders op de bouwplaats; 
 • gebrek aan kwaliteit als gevolg van uitvoeringsfouten (niet- opgeleverd werken, zich niet houden aan toleranties enz.); 
 • opslag en zijn financiële impact; 
 • transport van materialen; 
 • overproductie (het uitvoeren van extra werken zonder goedkeuring van de klant, veel vergaderingen en verslagen enz.); 
 • te hoge kwaliteit (frequentie van de controles enz.); 
 • slecht beheer van de vaardigheden. 

In een tijd waarin de uitdagingen van een goede bouwplaatslogistiek steeds groter worden, zijn er digitale hulpmiddelen waarmee bouwbedrijven hun proces om de bouwplaats te plannen kunnen vergemakkelijken.